O podobenstvích

Jak vnímá podobenství Shincheonji?

Shincheonji netvrdí, že celá Bible je napsaná v hádankách. Ani nebere celou Bibli doslovně. Rozděluje obsah Bible na na historii, učení, proroctví a naplnění. A tvrdí toto:

Historie a učení odkazují na reálnou skutečnost, která se stala a děje, a nejde zapsat do podobenství. Naopak proroctví odkazuje na budoucí události a ještě neobsahuje jejich skutečnost. Slova proroků, neboli proroctví a Ježíšova slova o království nebeském, jsou zapsána v podobenstvích. Podobenství se v Bibli chová jako hádanka, která svůj význam skrývá uvnitř.

Bůh dal proroctví o budoucích událostech skrze starozákonní proroky, kteří je zapsali v podobenství a učinili z nich hádanku. Nebyl nikdo, kdo mohl porozumět pravému významu těchto proroctví, protože ten je zřejmý až ve chvíli, kdy přijde skutečnost (naplnění) oněch proroctví. Dokud Bůh nevyjeví odpověď, nikdo ho nemůže znát.

Když Ježíš mluví o království nebeském, užívá různá podobenství. Ježíš mluvil v podobenstvích a jen v podobenstvích všechno o království nebeském. Tajemství království nebeského není otevřené všem, ale je umožněno je znát jen někomu. (Mt 13,11)

Izaiáš 29,9–12

Otálejte a buďte ohromeni, oslepujte se a buďte slepí! Opili se, ale ne vínem, potáceli se, ale ne z piva. Neboť Hospodin na vás vylil ducha hlubokého spánku, zavřel vaše oči proroky, přikryl vaše hlavy vidoucí. Celé toto zjevení je pro vás jako slova zapečetěné knihy, kterou dají někomu, kdo umí číst, se slovy: Přečti to. I řekne: Nemohu, protože je zapečetěná. Pak bude ta kniha dána někomu, kdo neumí číst, se slovy: Přečti to. I řekne: Neumím číst.
Český studijní překlad

Žalm 78,2

Otevřu ústa v příslovích, vypovím hádanky dávnověké.
Český studijní překlad

Mt 13,34-35

To všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích a bez podobenství k nim vůbec nemluvil, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izaiáše: „Otevřu svá ústa v podobenstvích, vypovím, co bylo skryté od založení světa.“
Český studijní překlad

Ježíš dal svým věřícím proroctví o událostech, které se teprve mají stát. V tomto smyslu mluví o království nebeském (Mt 13), o znameních skonání věku a jeho příchodu (Mt 24), o příchodu ducha pravdy (J 14–16) a všechna tato proroctví shrnuje v knize Zjevení (Zj 1–22). Ve Zjevení můžeme nalézt tři tajemství. Porozumět jim můžeme až ve chvíli, kdy se Bůh rozhodne nám je zjevit. Pokud si neuvědomíme tato tajemství, nemůžeme dosáhnout vykoupení hříchu, proto musíme znát čas a způsob otevření proroctví Nového zákona.

Kdy můžeme poznat tajemství království nebeského v Novém zákoně? V čase naplnění Zjevení Janova. Jak tomu budeme moci porozumět? Skrze pastýře, který přichází jako Jan, dosvědčuje to, co přijal skrze slovo otevřeného svitku ve Zj 10.

Komentář

Důvod, proč Ježíš užíval podobenství, nelze shrnout do tvrzení, že do nich ukryl proroctví o království nebeském. Zaprvé, podobenství má přesně opačný význam – nesnaží se smysl ukrýt, ale naopak ho přiblížit pomocí různých přirovnání k věcem, které posluchači dobře znají. Zadruhé, pokud Ježíš mluvil o Božím království, nebylo to pouze proroctví. Mluvil o realitě, ne jen o něčem vzdáleném (srov. např. Mt 12,28, Mk 12,34, Mk 10,9). Zatřetí, Ježíš mluvil v podobenstvích i o jiných záležitostech. Co takhle podobenství o milosrdném Samaritánovi, celníkovi v chrámu, marnotratném synu, o nepoctivém správci, neodbytné vdově,…? To určitě nebyla proroctví, to bylo usvědčování z pokrytectví, povzbuzování ke konkrétním skutkům, svědectví o Boží lásce, dobrotě, blízkosti… A začtvrté, určitě do nich neukrýval žádné kódované zprávy, které čekají na to, aby jejich význam někdo vysvětlil až za 2000 let.

V předchozím textu najdeme ale i další závažná tvrzení, která potřebují komentář. Např. vykoupení z hříchu nijak nezávisí na pochopení nějakých tajemství zapsaných v knize Zjevení. Vykoupení z hříchu jednou provždy proběhlo na kříži a je jen na nás, zda tuto milost přijmeme a svým životem na ni budeme odpovídat. Ježíšova oběť rozhodně nemá platnost jen pro lidi, ke kterým dorazí zvěst o inovativním dekódování Bible.

Kromě toho obsah Bible lze rozdělit na mnoho různých žánrů. Omezení na historii, učení, proroctví a naplnění je poněkud chudé. Do jaké kategorie by Shincheonji zařadilo např. Píseň písní?

Za zmínku stojí i to, že ač kniha Zjevení, proroctví o budoucích událostech a Ježíšova podobenství jsou podle Shincheonji psána obrazným jazykem, který je třeba správně vyložit, historické knihy bere hnutí doslova. Např. příběhy o Adamovi a Evě, Noemovi a jeho rodině, nebo stavitelích Babylónské věže považuje za historické události. Ale o tom třeba někdy příště.