Modlitební inspirace

Některé věci nás v životě přesahují natolik, že vůbec netušíme, jestli s nimi můžeme něco dělat. Tento pocit se u lidí, které nějak poznamenala zkušenost se Shincheonji, objevuje bohužel poměrně často. Křesťané věří, že v takových situacích může být člověku neviditelnou, ale účinnou oporou modlitba. Proto zde chceme sdílet modlitební inspiraci a přesvědčení, že v tom nejsme sami.

Nechceme tím dát najevo, že v „praktické rovině“ nelze nic dělat. Pokud například cítíte potřebu poradit se o tématu s odborníkem, udělejte to! Věříme, že vám může být velkou pomocí.

Modlitba může vypadat velmi různě. Třeba jako osobní rozhovor, píseň, recitace, rozjímání nad Písmem, nebo i jen přebývání v Boží přítomnosti, protože modlitba není jen o slovech. Stejně jako v sekci osobních příběhů, ani tyto texty nevyjadřují názor redakce, mají za cíl pouze přinést inspiraci od konkrétních lidí pro lidi v podobných situacích.

Je mi úzko, modlit se ale nedokážu nebo nechci

Modlitba nejistého křesťana

Bože,
děkuji ti za všechny chvíle, kdy ti mohu být blízko. Děkuji ti za Slovo, které jsi nám dal, a za to, že k nám stále promlouváš. Děkuji ti za oběť, kterou jsi za nás vykonal – jednou provždy. Děkuji, že jsi se stal člověkem, položil za nás svůj život a zveš nás k účasti na novém životě. Prosím, pomoz mi, abych dokázal upřímně hledat pravdu a následovat tě. Pomoz mi rozlišovat dobro a zlo ve svém životě. Pomoz mi neodsuzovat druhé, ale dívat se na ně s láskou a vidět v nich tebe. Buď se mnou ve chvílích, kdy je potřeba postavit se za pravdu a zmař všechno mé úsilí, které nevede k tobě. Děkuji ti za všechny blízké, které mám kolem sebe. Prosím, posílej mi do cesty lidi, kteří mi pomohou duchovně růst – a ty sám buď mým průvodcem. A pomoz mé snaze být tvým světlem ve světě. Nedej mi nikdy upadnout do beznaděje a veď mě po svých cestách. Amen.

Jednoduchá modlitba ke konání dobra

Bože,
dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu,
dej mi trpělivost, abych snášel věci, které změnit nemohu
a dej mi moudrost, abych obojí od sebe odlišil.

Čapkova modlitba za pravdu

Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího: lži.

Lži, která podpírá a připravuje násilí a učí lidi nenávidět se navzájem. Lži, která otravuje národy a vykopává mezi nimi propasti, jež snad ani desítky let nevyrovnají. Bože, jak bude vypadat, jak se bude vyvíjet Evropa obluzená tolika nenávistnými lžemi! Jak bude možné soužití mezi lidmi a národy, je-li mezi ně vrženo tolik urážek, tolik opovržení a vzteků! Copak si snad někdo představuje, že tento stav ducha má a může trvat bez konce? Copak si věčně má soused ošklivět souseda a čekat jen na příležitost, aby mu zasadil mstivou a úkladnou ránu? I po válce si mohou národy podat ruce; mohou si sebe rytířsky vážit a navázat vztahy důvěry. Ale na bojišti lži nebude navěky důvěry ani cti; každá lež zajde, ale zůstane po ní nenávist a opovržení; tělo se zahojí dřív než duše. Bože, jak hrozně je zraňována duše tohoto národa, jak tohle se má jednou zahojit nebo odpustit! Copak se toho nezhrozí národové, jaký nenávistný, navěky zlý a ne­přátelský svět se takto buduje? Nemá snad nikdy být mír nebo aspoň oddech v křečovitém smrtelném nenávidění?

Bože, vrať světu pravdu! Bude to víc než smlouva míru, bude to cennější než každé spojenectví. Nikdo, žádný národ, žádný stát si nebudiž jist, pokud mohou být lidské vztahy kdykoli korumpovány nástroji lži. Nebude jistoty, nebude smluv, nebude ničeho platného a bez­pečného, pokud vědomí kteréhokoliv národa bude zkřivováno záměrnou lží. Za každou lží jde úklad a násilí; každá lež je útok na bezpečí světa. Nikdo nebude žít v míru ani za nejsilnější hradbou z oceli a beto­nu; okřídlená lež se vysměje všem vašim pevnostem. Zbavit svět lži je víc než odzbrojení.

Jaké to bylo divné jasnozření, když náš Masaryk vepsal do našeho státního znaku slova Pravda vítězí. Jako by tušil, že jednou lež podnikne generální útok na náš stát a národ, a už předem razil heslo pro toto utkání. S tím heslem můžeme jít do boje; ale jenom s tím heslem může jít celý svět do míru.

Neboť jenom bez lži se mohou lidé a národy dorozumět, ať mluví jazykem kterýmkoliv.

Bože, vrať světu pravdu!

Karel Čapek: Modlitba za pravdu (Lidové noviny 25. září 1938)

Modlitba za jednotu křesťanů

Bože všech národů,
nauč nás, jak jít vstříc svým bratřím a sestrám z jiných církví.
Dej, ať jsme toho schopni s otevřeným srdcem,
abychom se dokázali učit od všech církví a kultur.
Prameni a zdroji vší jednoty,
daruj nám jednotu, kterou si pro nás Kristus přeje.
Amen.

převzato z Modlitba.cz

Modlitba bývalého studenta za současné členy Shincheonji

Otče,
děkuju Ti, že se vždy staráš a jsi věrný. Děkuju Ti, že jsi mě ani na chvíli neopustil, ale volal jsi na mě a vyvedl jsi mě ven. Díky, že celou moji zkušenost můžeš použít k dobrému a oslavit skrze ni své jméno. Prosím, uzdrav v plnosti všechny mé duševní i duchovní šrámy a nedopusť, aby mezi mnou a Tebou byla nějaká překážka.
Děkuju Ti za to, že jsem mohl/a poznat členy Shincheonji – a že Ti je teď můžu odevzdat v modlitbě. Dej prosím, abych vůči nim necítil/a zášť, ale abych jim plně odpustil/a. Ty víš, že jsem jim důvěřoval/a, že mi byli blízcí a v nevědomosti jsem Ti byl/a vděčný/á, že jsi mi do cesty poslal skutečné křesťanské přátele. Proto Tě prosím za všechny falešné studenty, kteří mě obklopovali, zvláště za ty, kteří mi byli nejblíž, a za mého parťáka. Prosím Tě za lektora/lektorku a jejich asistenty, evangelisty a evangelistky, odpusť jim Pane, protože nevědí, co činí. Ty víš, že mě chtěli přivést k Tobě v dobré víře.
A tak prosím, přijď, Duchu svatý, a dej jim milost rozlišovat pravdu a lež. Přijď, Duchu svatý, a rozvaž všechna jejich pouta, zpřetrhej všechny řetězy, které je svazují, a otevři jim oči, uši, mysl i srdce. Přiveď je znovu na cestu, která vede skutečně k Bohu.
Otče, zbav je veškeré nesvobody a strachu – a dej jim zakusit jistotu, že Ty na ně čekáš s otevřenou náručí. Prohlašuji svobodu, pravdu a uzdravení ve Jménu Ježíše Krista nad každým z nich. Ježíši, přiveď je k Otci, Ty víš, jak moc Ho toužili a touží poznat. Ty jsi Cesta, Pravda a Život, a tak Ti odevzdávám všechny členy Shincheonji.
Přijď a postarej se o ně, důvěřuju Ti.
Amen.