O nás

Jsme skupina křesťanů, kteří mají s hnutím Shincheonji a jeho členy nějakou osobní zkušenost. Hlásíme se k různým křesťanským církvím a je nám přibližně 20–40 let. Dohromady máme vystudované obory technického, společensko-vědního, novinářského a teologického zaměření, obsah webu konzultujeme s psychology, religionisty a s duchovními i laiky z různých křesťanských denominací i s lidmi bez vyznání. Web funguje pod záštitou Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů.

Kdo jsme…?

Proč to

děláme?

Web jsme se rozhodli založit z důvodu nepřehledné informační situace o hnutí. Cílem není nikoho osočovat za to, v co věří. Je nám blízké ekumenické smýšlení a rádi o tom, čemu věříme, mluvíme s lidmi z jiných denominací. Jsme kritičtí ke svým církvím, a přesto je máme rádi. Jsme přesvědčeni, že víra je víra – a ne jistota vědění – a respektujeme jiné pohledy na věc. Obohacují nás. Se členy Shincheonji je však tento dialog velmi těžký. Chceme tedy oběma stranám usnadnit vzájemnou komunikaci díky zpřehlednění informačního terénu.

KODEX WEBU | CHCETE NÁS PODPOŘIT?

CO SI NEMYSLÍME…

Nemyslíme si, že vše, co Shincheonji učí, je lež. Myslíme si ale, že směsice pravd a lží může být nebezpečnější než zjevná lež a že prostředí, ve kterém je lež uznávaná jako přirozená součást komunikace, je znakem nezdravého společenství.

Nemyslíme si, že naše domovské církve na rozdíl od Shincheonji přesně znají celou pravdu, Boží vůli, umí dokonale vyložit Bibli a nejlepším řešením na společenské problémy by bylo, kdyby ostatní církve (a náboženství) přestaly existovat. Víme, že v každé církvi je přítomen hřích, protože církev tvoří lidé a ti jsou hříšní. I když nás to vědomí mrzí. Věříme však v Boží milost, která nás z otroctví hříchu osvobozuje.

Nemyslíme si, že činnost Shincheonji je největší problém, kterému současné křesťanství čelí. Církve v Česku mají mnoho podstatnějších starostí a potíží – včetně pochybení, za které jsou právem kritizovány. Domníváme se, že informace shromážděné na tomto webu můžou pomoci tomu, aby každý, kdo se o hnutí potřebuje něco dozvědět, nemusel trávit hledáním relevantních informací tolik času – a ten pak mohl věnovat důležitějším věcem.

Nemyslíme si, že v Shincheonji není přítomen Bůh. Věříme, že Bůh promlouvá ke každému člověku jedinečným způsobem a je přítomen v každém lidském srdci. Považujeme za troufalé tvrdit, že k nám dnes Bůh může promlouvat pouze skrze Bibli a otevřené slovo, tedy skrze jednoho „zaslíbeného pastýře“ a následnou hierarchii členů Shincheonji.

Nemyslíme si, že nevěřící lidi, kteří neměli šanci slyšet a pochopit evangelium, čeká věčné zatracení. Ať už jde o lidi, kteří žili před narozením Ježíše nebo naše dnešní současníky, kteří žijí podle svého nejlepšího svědomí.

PROČ ANONYMNĚ?

V hnutí Shincheonji existuje propracovaný systém, jak navodit pocit důvěrného prostředí, získávat díky němu osobní informace o potenciálním členovi a ty pak následně využívat při jeho přesvědčování. Věříme, že příslušníci Shincheonji jím nechtějí nikomu ublížit, ale považujeme ho za nebezpečný a nemáme zájem se do něj zaplést. Zkušenost s navazováním osobních vztahů se členy Shicheonji byla pro některé z nás velmi bolestivá, a to právě zejména z důvodu využívání osobních informací náborovaného studenta bez jeho vědomí. Nechceme vést boj na osobní rovině, jde nám o upozorňování na principy fungování hnutí.

Určitou anonymitu se snažíme zachovat i členům Shincheonji – nejmenujeme konkrétní příslušníky a měníme jména i ve zveřejňovaných svědectvích (kromě výjimečných případů, kdy je jmenování konkrétních osob podstatné pro pochopení kontextu).


Literatura

ALEXANDER, Pat a David ALEXANDER. Průvodce Biblí. Třetí české vydání. Přeložil Rostislav MATULÍK, přeložil Jan Amos DUS. Praha: Česká biblická společnost, 2020

ALVAROVÁ, Alexandra. Průmysl lži: propaganda, konspirace a dezinformační válka. Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2017.

Bible: český studijní překlad.

Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih) : český ekumenický překlad.

Bible: překlad 21. století. Praha: Biblion, 2009. ISBN 978-80-87282-00-7.

COWAN, Douglas E. a David G. BROMLEY, VOJTÍŠEK, Zdeněk, ed. Sekty a nová náboženství. Přeložil Jan AUSKÝ. Praha: Grada, 2013.

FEE, Gordon D. a Stuart DOUGLAS. Jak číst Bibli s porozuměním. Praha: Návrat domů, 1997. ISBN 80-85495-66-X.

HAYES, Nicky. Základy sociální psychologie. Vyd. 5. Přeložila Irena ŠTĚPANÍKOVÁ. Praha: Portál, 2009.

Jeruzalémská bible: Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou. Přeložil František X. HALAS, přeložil Dagmar HALASOVÁ. Praha: Krystal OP

MYERS, David G. Sociální psychologie. Přeložila Helena VAĎUROVÁ, Zuzana PASEKOVÁ, Milena BILDOVÁ. Brno: Edika, 2016.

NOVOTNÝ, Tomáš. Základní orientace v nových náboženských směrech. 3. vyd. Praha: Oliva, 1995. Přednášky, studie a texty.

SELLIN, Rolf. Blíž tě nepustím: jak v sobě najít střed a nastavit hranice. Přeložila Kateřina PREŠLOVÁ. Praha: Portál, 2019.

Slovo na cestu: Bible s ilustracemi. 2. vyd. v ČBS. Ilustroval Annie VALLOTTON. Praha: Česká biblická společnost, 2013. ISBN 978-80-87287-61-3.

ŠTAMPACH, Odilo Ivan. Náboženství v dialogu: kritické studie na pomezí religionistiky a teologie. Praha: Portál, 1998. Studium (Portál).

VOJTÍŠEK, Zdeněk. Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství. Brno: L. Marek, 2005. Pontes pragenses (L. Marek).

Výklad Bible v církvi: dokument Papežské biblické komise z 15. dubna 1993. Přeložil Josef HŘEBÍK, Jaroslav BROŽ. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007.

YOUCAT: česky : katechismus katolické církve pro mladé. Přeložila Jindra HUBKOVÁ. V Praze: Karmelitánské nakladatelství, 2017.

Internetové zdroje:

Christian Analysis of Shincheonji’s Movement. [online]

Shincheonji 360. [online]