Střípky o fungování organizace

Shincheonji o některých aspektech svého fungování mlží, nebo je přímo tají. Navíc kvůli lhaní, které považuje za ospravedlnitelný způsob komunikace, se bohužel nedá věřit ani informacím, které o sobě zveřejňuje. Fungování organizace se tedy nedá nijak systematicky popsat. K pochopení toho, v jakém prostředí členové žijí, však můžou drobně pomoci alespoň tyto střípky.

Počet členů

Ve svém oficiálním vyjádření z 1. září 2021 Shincheonji uvádí, že má v České republice 176 členů. V již nedostupném červencovém vysílání se objevilo číslo 165. Podle informací z článku z března 2018 se v té době v Česku k hnutí hlásilo téměř 100 lidí. Co se týká počtu členů ve světě, objevují se čísla v rozmezí 170-300 tisíc. Samo hnutí prezentuje čísla na horní hranici tohoto rozmezí.

Tyto informace se nedají ověřit, žádné oficiální veřejné statistiky nejsou k dispozici.

Rozdělení do 12 kmenů

Celá organizace je rozdělená do 12 kmenů podle kmenů v Bibli. Toto číslo je také spojováno s počtem Ježíšových nejbližších učedníků nebo s 12 branami do svatého města Jeruzaléma, o němž se píše v knize Zjevení.

Každý kmen má ve světě nějaké misijní území a zároveň má všech 12 kmenů své členské zastoupení v Jižní Koreji. Čeští členové patří do kmene Simon, jehož hlavní zázemí je v Německu. Má žlutou barvu.

Biblická studia

Stěžejní činností hnutí – a zároveň jedinou vstupní branou do Shincheonji – jsou biblické kurzy. Mají několik na sebe navazujících úrovní a vrcholí podrobným výkladem o „fyzickém naplnění knihy Zjevení“. Většinou jim předchází individuální setkávání nad Biblí, ale není to pravidlem. Témata lekcí se u jednotlivých studentů můžou lišit, stejně jako jejich počet a pořadí. Ze začátku jsou probírána témata méně kontroverzní a celkem podobná tomu, co lze slyšet v jiných křesťanských církvích. Současně je student pozvolna připravován na to, že musí odložit své staré představy o Bohu a otevřít své srdce k přijetí nových neobvyklých věcí, protože Bůh má pro nás důkazy o naplnění svých proroctví a Boží vůle je, abychom je poznali a bez výhrad přijali. Zvláště na začátku jsou biblická setkání připravována zájemci individuálně „na tělo“.

Po absolvování biblických kurzů následuje většinou slavnostní promoce, přijetí do církve a oficiální členství, avšak i toto je individuální proces, takže pořadí těchto událostí se někdy u jednotlivých lidí liší.

Hierarchie

Hierarchické uspořádání pobočky v ČR není známé, ale je jisté, že má (stejně jako v zahraničí) úzké napojení na korejskou ústřední organizaci. Misionáři, které lze potkat v ulicích, jsou spíše řadoví členové (často nováčci), kteří případného zájemce o studium „přepošlou“ zkušenějším mentorům. Každý misionář má kolem sebe lidi, se kterými konzultuje svá rozhodnutí, a síť těchto nadřízených má kromě rozhodovacích mechanismů za cíl také podchytit včas jeho případné pochybnosti a udržet člena v organizaci.

Ještě jedna poznámka k hierarchii, resp. k distribuci moci v Shincheonji. Z vyjádření některých členů víme, že se má za to, že kdo je v Shincheonji více zakořeněn, častěji se „obmývá otevřeným slovem“ a věnuje činnostem hnutí více času, zná Boha lépe a je více vzdálen hříchu. Má tedy i lepší „přístup“ k informacím o Božím záměru, a tak u něj stoupá pravděpodobnost, že ví, jaká je Boží vůle pro život ostatních členů. S čímž je logicky spojena větší pravomoc říkat druhým, co mají dělat.

Ač se Shincheonji nazývá církví, nemá žádné pastory ani kazatele. Můžeme od nich slyšet tituly jako lektor, instruktor, vedoucí, asistent/ka, evangelist(k)a. Slovo pastor vyhrazuje hnutí v současnosti pouze svému korejskému předsedovi, často ve slovním spojení zaslíbený pastor, nebo pravý pastor (true pastor).

Kdo je podle Shincheonji Man Hee Lee?

To je sporná otázka s nejasnou odpovědí. Tituly, které užívá (nebo užíval), jsou například tyto:

 • ten, který vítězí (objevuje se v knize Zjevení)
 • nový Jan (narozdíl od Jana z 1. století viděl prý „nový Jan“ reálné naplnění Zjevení)
 • zaslíbený pastýř/pastor (toto slovní spojení se v Bibli nevyskytuje) ↝ odchylky od křesťanství
 • obhájce / přímluvce (advocate)
 • ten, s kým je Ježíš
 • ten, na koho sestoupil (nebo sestoupí) duch Ježíše
 • předseda Shincheonji
 • NENÍ prý zakladatelem Shincheonji, tím je totiž prý „jak je vidno již z názvu církve“ sám Ježíš

Man Hee Lee si obecně přivlastňuje tituly, které mu podle ostatních křesťanských výkladů nenáleží. Jednak jde o tituly Božské (jako je Přímluvce) a jednak o tituly, které mají označovat všechny křesťany (třeba věrný služebník nebo ten, který zvítězí). Dokonce má být i nevěstou na svatbě Beránkově, která se vyskytuje v evangeliích, v knize Zjevení i některých starozákonních knihách), i když nevěsta v Bibli většinou značí celou církev či Boží lid.

Kdo je podle Shincheonji Ježíš?

I to je dost nejasné. Na biblických lekcích a v oficiálních materiálech se vyskytuje v tomto kontextu:

 • člověk, skrz kterého pracoval Bůh
 • měl za úkol doručit otevřené slovo Starého zákona
 • odešel jako duch a přijde jako duch
 • dal svým věřícím proroctví, ve kterém mluví o budoucích časech, o událostech, které se teprve mají stát

Shincheonji o Ježíši mluví jako o Božím Synu a Spasiteli, z čehož však nutně nevyplývá, že je Bohem. Klasické pojetí Trojice neuznává, ale vymezuje se proti němu způsobem, že vkládá ostatním křesťanům do úst něco, co netvrdí.

Působení české a slovenské pobočky

Začátky působení v ČR jsou spojeny s Prahou, ale hned první český člen byl Slovák. V Praze, konkrétně na Palmovce, hnutí pořádalo několik let své neveřejné biblické kurzy. Výraznější expanze do jiných míst nastala až v době koronavirové pandemie, kdy bylo díky přesunutí aktivit do online prostředí snazší oslovovat i mimopražské potenciální studenty. V tuto dobu pravděpodobně narostl i počet slovenských členů. Biblické kurzy byly společné pro Čechy i Slováky, v některých třídách byla ze Slovenska až polovina studentů. Misie mezi slovenskou veřejností byla v té době asi jednodušší než v Česku, protože u nás už bylo hnutí trochu známější – o taktikách skryté misie vyšlo několik článků, osobních svědectví i varování od různých křesťanských institucí. V současnosti mají obě pobočky – ač se prezentují odděleně – mnoho aktivit stále společných (např. bohoslužby vysílané na českém facebooku hnutí jsou částečně česky a částečně slovensky).

Jak hnutí souvisí s mírovými organizacemi HWPL, IPYG a IWPG?

HWPL, IPYG a IWPG jsou mezinárodní mírové organizace, které tvoří z drtivé většiny členové Shincheonji. V jejich čele stojí Man Hee Lee, předseda Shincheonji. Zástupci sice tvrdí, že jsou to jeho dvě oddělené agendy a jeho osoba je jediným pojítkem mezi nimi, jiné zdroje ale naznačují, že dobročinné aktivity těchto organizací jsou s náboženským hnutím propojené daleko více, než obě strany uvádí. Více zde.