Střípky o fungování organizace

Shincheonji o některých aspektech svého fungování mlží, nebo je přímo tají. Navíc kvůli lhaní, které považuje za ospravedlnitelný způsob komunikace, se bohužel nedá věřit ani informacím, které o sobě zveřejňuje. Fungování organizace se tedy nedá nijak systematicky popsat. K pochopení toho, v jakém prostředí členové žijí, však můžou drobně pomoci alespoň tyto střípky.

Počet členů

Propagační brožura z března 2023 uvádí 271 členů v ČR. V oficiálním vyjádření z 1. září 2021 uvedlo Shincheonji počet 176. V již nedostupném červencovém vysílání se objevilo číslo 165. Podle informací z článku z března 2018 se v té době v Česku k hnutí hlásilo necelých 100 lidí. Při sčítání lidu 2021 se k Shincheonji nikdo nepřihlásil.

Co se týká počtu členů ve světě, objevují se čísla v rozmezí 170-300 tisíc. Samo hnutí prezentuje čísla na horní hranici tohoto rozmezí.

Tyto informace se nedají ověřit, žádné oficiální veřejné statistiky nejsou k dispozici. Specifický způsob počítání členů popisuje článek Velkolepá promoce a nebeská matematika.

Počet členů Shinchoenji v ČR podle grafu hnutí z roku 2023:

2021: cca 225,
2020 – údaj chybí,
2019: cca 125,
2018: cca 75,
2017: cca 50
2016: cca 25.
(brožura hnutí z března 2023)

Rozdělení do 12 kmenů

Celá organizace je rozdělená do 12 kmenů podle kmenů v Bibli. Toto číslo je také spojováno s počtem Ježíšových nejbližších učedníků nebo s 12 branami do svatého města Jeruzaléma, o němž se píše v knize Zjevení.

Každý kmen má ve světě nějaké misijní území a zároveň má všech 12 kmenů své členské zastoupení v Jižní Koreji. Čeští i slovenští členové patří do kmene Simon, který má pobočky v německém Frankfurtu (někteří čeští členové zde měli promoci), v Rakousku, ve Španělsku, nebo v USA či Kanadě. Šimonův kmen má žlutou barvu.

Biblická studia

Stěžejní činností hnutí – a zároveň jedinou vstupní branou do Shincheonji – jsou biblické kurzy. Mají několik na sebe navazujících úrovní a vrcholí podrobným výkladem o „fyzickém naplnění knihy Zjevení“. Většinou jim předchází individuální setkávání nad Biblí, ale není to pravidlem. Témata lekcí se u jednotlivých studentů můžou lišit, stejně jako jejich počet a pořadí. Ze začátku jsou probírána témata méně kontroverzní a celkem podobná tomu, co lze slyšet v jiných křesťanských církvích. Současně je student pozvolna připravován na to, že musí odložit své staré představy o Bohu a otevřít své srdce k přijetí nových neobvyklých věcí, protože Bůh má pro nás důkazy o naplnění svých proroctví a Boží vůle je, abychom je poznali a bez výhrad přijali. Zvláště na začátku jsou biblická setkání připravována zájemci individuálně „na tělo“.

Po absolvování biblických kurzů následuje většinou slavnostní promoce, přijetí do církve, zápis do „knihy života“ a oficiální členství, avšak i toto je individuální proces, takže pořadí těchto událostí se u jednotlivých lidí liší.

V rámci „centra“ (Misijní centrum Sión – vzdělávání před vstupem do hnutí) jsou kurzy rozděleny na tři základní úrovně (úvodní, středně pokročilé a pokročilé neboli Zjevení), ale po zápisu do Knihy života (registr členů Shincheonji) vzdělávání pokračuje dál. Noví členové mají Vzdělávání nové rodiny a výklad knihy Genesis. Běžní členové navštěvují různé druhy vzdělávání několikrát týdně.

Bohoslužby Shincheonji

Hnutí má neveřejné bohoslužby určené pouze pro své členy. Účastnit se jich totiž mohou jen ti, kdo jsou „očištěni slovem“. Na znamení toho při nich mají členové na sobě bílé košile/halenky. Je na nich striktně kontrolovaná docházka (offline nebo online účast) a hnutí rádo zdůrazňuje, že je velmi vysoká (např. zde).

Pro veřejnost pořádá hnutí Shincheonji každou neděli večer akce, které také nazývá bohoslužbami (či scjservice), ale jejich průběh je jiný a pro členy nemají stejnou váhu jako jejich interní bohoslužby. Tato veřejná bohoslužba se podobá evangelikálním shromážděním a jsou na ni zváni především studenti biblických kurzů či rodinní příslušníci členů.

Na fakt, že Shincheonji má dva druhy bohoslužeb, upozorňují lidé zvenku, samo hnutí o tom veřejnost neinformuje.

Hierarchie

Ač se Shincheonji nazývá církví, nemá žádné pastory ani kazatele. Používají tituly jako lektor, instruktor, vedoucí, pracovník, asistent/ka, evangelist(k)a. Slovo pastor vyhrazuje hnutí v současnosti pouze svému korejskému předsedovi, často ve slovním spojení zaslíbený pastor, nebo pravý pastor (true pastor).

Hierarchické uspořádání pobočky v ČR není přesně známé, ale je jisté, že má (stejně jako v zahraničí) úzké napojení na korejskou ústřední organizaci. Každý člen patří do jednoho ze čtyř oddělení (mládež, vdané ženy, ženatí muži a starší) a v rámci oddělení ještě do jedné z menších buněk (tzv. gujoků). Zároveň může pracovat pro určité ministerstvo (vzdělávání, evangelizace, komunikace, kultury, vnitřní misie…) a v rámci něj má nad sebou další nadřízené pracovníky.

Každý člen je svými nadřízenými téměř neustále kontrolován (ať už vědomě či nevědomě). Je žádoucí, aby se vědělo, co dělá, jakou má náplň dne, jak se chová, o čem přemýšlí, jak se mu daří „sklízet ovoce“ apod. Buď to svým nadřízeným hlásí sám, nebo to od něj zjišťují jiní členové, kteří potom informace bez jeho vědomí předávají dál.

Každý misionář má kolem sebe lidi, se kterými konzultuje svá rozhodnutí. Síť těchto nadřízených má kromě rozhodovacích mechanismů za cíl také podchytit včas jeho případné pochybnosti a udržet člena v organizaci.

Co se týče distribuce moci, z vyjádření některých členů víme, že se má za to, že kdo je v Shincheonji více zakořeněn, častěji se „obmývá otevřeným slovem“ a věnuje činnostem hnutí více času, zná Boha lépe a je více vzdálen hříchu. Má tedy i lepší „přístup“ k informacím o Božím záměru, a tak u něj stoupá pravděpodobnost, že ví, jaká je Boží vůle pro život ostatních členů. S čímž je logicky spojena větší pravomoc říkat druhým, co mají dělat.

Kdo je podle Shincheonji Man Hee Lee?

To je sporná otázka s nejasnou odpovědí. Tituly, které užívá (nebo užíval), jsou například tyto:

 • ten, který vítězí (objevuje se v knize Zjevení)
 • nový Jan (narozdíl od Jana z 1. století viděl prý „nový Jan“ reálné naplnění Zjevení)
 • zaslíbený pastýř/pastor (toto slovní spojení se v Bibli nevyskytuje) ↝ odchylky od křesťanství
 • obhájce / přímluvce (advocate)
 • ten, s kým je Ježíš
 • ten, na koho sestoupil (nebo sestoupí) duch Ježíše
 • předseda Shincheonji
 • NENÍ prý zakladatelem Shincheonji, tím je totiž prý „jak je vidno již z názvu církve“ sám Ježíš

Man Hee Lee si obecně přivlastňuje tituly, které mu podle ostatních křesťanských výkladů nenáleží. Jednak jde o tituly Božské (jako je Přímluvce) a jednak o tituly, které mají označovat všechny křesťany (třeba věrný služebník nebo ten, který zvítězí). Dokonce má být i nevěstou na svatbě Beránkově, která se vyskytuje v evangeliích, v knize Zjevení i některých starozákonních knihách), i když nevěsta v Bibli většinou značí celou církev či Boží lid.

Kdo je podle Shincheonji Ježíš?

I to je dost nejasné. Na biblických lekcích a v oficiálních materiálech se vyskytuje v tomto kontextu:

 • člověk, skrz kterého pracoval Bůh
 • měl za úkol doručit otevřené slovo Starého zákona
 • odešel jako duch a přijde jako duch
 • dal svým věřícím proroctví, ve kterém mluví o budoucích časech, o událostech, které se teprve mají stát

Shincheonji o Ježíši mluví jako o Božím Synu a Spasiteli, z čehož však nutně nevyplývá, že je Bohem. Klasické pojetí Trojice neuznává, ale vymezuje se proti němu způsobem, že vkládá ostatním křesťanům do úst něco, co netvrdí.

Působení české a slovenské pobočky

Začátky působení v ČR jsou spojeny s Prahou, ale hned první český člen byl Slovák. V Praze, konkrétně na Palmovce, hnutí pořádalo několik let své neveřejné biblické kurzy. Výraznější expanze do jiných míst nastala až v době koronavirové pandemie, kdy bylo díky přesunutí aktivit do online prostředí snazší oslovovat i mimopražské potenciální studenty. V tuto dobu pravděpodobně narostl i počet slovenských členů. Biblické kurzy byly společné pro Čechy i Slováky, v některých třídách byla ze Slovenska až polovina studentů. Misie mezi slovenskou veřejností byla v té době asi jednodušší než v Česku, protože u nás už bylo hnutí trochu známější – o taktikách skryté misie vyšlo několik článků, osobních svědectví i varování od různých křesťanských institucí. V současnosti mají obě pobočky – ač se prezentují odděleně – mnoho aktivit stále společných (např. bohoslužby vysílané na českém facebooku hnutí jsou částečně česky a částečně slovensky).

Jak hnutí souvisí s mírovými organizacemi HWPL, IPYG a IWPG?

HWPL, IPYG a IWPG jsou mezinárodní mírové organizace, které tvoří z drtivé většiny členové Shincheonji. V jejich čele stojí Man Hee Lee, předseda Shincheonji. Zástupci sice tvrdí, že jsou to jeho dvě oddělené agendy a jeho osoba je jediným pojítkem mezi nimi, jiné zdroje ale naznačují, že dobročinné aktivity těchto organizací jsou s náboženským hnutím propojené daleko více, než obě strany uvádí. Více zde.