Střípky o fungování organizace

Shincheonji o některých aspektech svého fungování mlží, nebo je přímo tají. Navíc kvůli lhaní, které považuje za ospravedlnitelný způsob komunikace, se bohužel nedá věřit ani informacím, které o sobě zveřejňuje. Fungování organizace se tedy nedá nijak systematicky popsat. K pochopení toho, v jakém prostředí členové žijí, však můžou drobně pomoci alespoň tyto střípky.

Počet členů

Ve svém oficiálním vyjádření z 1. září 2021 Shincheonji uvádí, že má v České republice 176 členů. V již nedostupném červencovém vysílání se objevilo číslo 165. Podle informací z článku z března 2018 se v té době v Česku k hnutí hlásilo téměř 100 lidí. Co se týká počtu členů ve světě, objevují se čísla v rozmezí 170-300 tisíc. Samo hnutí prezentuje čísla na horní hranici tohoto rozmezí.

Tyto informace se nedají ověřit, žádné oficiální veřejné statistiky nejsou k dispozici.

Rozdělení do 12 kmenů

Celá organizace je rozdělená do 12 kmenů podle kmenů v Bibli. Toto číslo je také spojováno s počtem Ježíšových nejbližších učedníků nebo s 12 branami do svatého města Jeruzaléma, o němž se píše v knize Zjevení.

Každý kmen má ve světě nějaké misijní území a zároveň má všech 12 kmenů své členské zastoupení v Jižní Koreji. Čeští členové patří do kmene Simon, jehož hlavní zázemí je v Německu. Má žlutou barvu.

Biblická studia

Stěžejní činností hnutí – a zároveň jedinou vstupní branou do Shincheonji – jsou biblické kurzy. Mají několik na sebe navazujících úrovní a vrcholí podrobným výkladem o „fyzickém naplnění knihy Zjevení“. Většinou jim předchází individuální setkávání nad Biblí, ale není to pravidlem. Témata lekcí se u jednotlivých studentů můžou lišit, stejně jako jejich počet a pořadí. Ze začátku jsou probírána témata méně kontroverzní a celkem podobná tomu, co lze slyšet v jiných křesťanských církvích. Současně je student pozvolna připravován na to, že musí odložit své staré představy o Bohu a otevřít své srdce k přijetí nových neobvyklých věcí, protože Bůh má pro nás důkazy o naplnění svých proroctví a Boží vůle je, abychom je poznali a bez výhrad přijali. Zvláště na začátku jsou biblická setkání připravována zájemci individuálně „na tělo“.

Po absolvování biblických kurzů následuje většinou slavnostní promoce, přijetí do církve a oficiální členství, avšak i toto je individuální proces, takže pořadí těchto událostí se někdy u jednotlivých lidí liší.

Hierarchie

Hierarchické uspořádání pobočky v ČR není známé, ale je jisté, že má (stejně jako v zahraničí) úzké napojení na korejskou ústřední organizaci. Misionáři, které lze potkat v ulicích, jsou spíše řadoví členové (často nováčci), kteří případného zájemce o studium „přepošlou“ zkušenějším mentorům. Každý misionář má kolem sebe lidi, se kterými konzultuje svá rozhodnutí, a síť těchto nadřízených má kromě rozhodovacích mechanismů za cíl také podchytit včas jeho případné pochybnosti a udržet člena v organizaci.

Ještě jedna poznámka k hierarchii, resp. k distribuci moci v Shincheonji. Z vyjádření některých členů víme, že se má za to, že kdo je v Shincheonji více zakořeněn, častěji se „obmývá otevřeným slovem“ a věnuje činnostem hnutí více času, zná Boha lépe a je více vzdálen hříchu. Má tedy i lepší „přístup“ k informacím o Božím záměru, a tak u něj stoupá pravděpodobnost, že ví, jaká je Boží vůle pro život ostatních členů. S čímž je logicky spojena větší pravomoc říkat druhým, co mají dělat.

Kdo je podle Shincheonji Man Hee Lee?

To je sporná otázka s nejasnou odpovědí. Tituly, které užívá (nebo užíval), jsou například tyto:

 • ten, který vítězí (objevuje se v knize Zjevení)
 • nový Jan (narozdíl od Jana z 1. století viděl prý „nový Jan“ reálné naplnění Zjevení)
 • zaslíbený pastýř/pastor (toto slovní spojení se v Bibli nevyskytuje) ↝ odchylky od křesťanství
 • obhájce / přímluvce (advocate)
 • ten, s kým je Ježíš
 • ten, na koho sestoupil (nebo sestoupí) duch Ježíše
 • předseda Shincheonji
 • NENÍ prý zakladatelem Shincheonji, tím je totiž prý „jak je vidno již z názvu církve“ sám Ježíš

Man Hee Lee si obecně přivlastňuje tituly, které mu podle ostatních křesťanských výkladů nenáleží. Jednak jde o tituly Božské (jako je Přímluvce) a jednak o tituly, které mají označovat všechny křesťany (třeba věrný služebník nebo ten, který zvítězí). Dokonce má být i nevěstou na svatbě Beránkově, která se vyskytuje v evangeliích, v knize Zjevení i některých starozákonních knihách), i když nevěsta v Bibli většinou značí celou církev či Boží lid.

Kdo je podle Shincheonji Ježíš?

I to je dost nejasné. Na biblických lekcích a v oficiálních materiálech se vyskytuje v tomto kontextu:

 • člověk, skrz kterého pracoval Bůh
 • měl za úkol doručit otevřené slovo Starého zákona
 • odešel jako duch a přijde jako duch
 • dal svým věřícím proroctví, ve kterém mluví o budoucích časech, o událostech, které se teprve mají stát

Shincheonji o Ježíši mluví jako o Božím Synu a Spasiteli, z čehož však nutně nevyplývá, že je Bohem. Klasické pojetí Trojice neuznává, ale vymezuje se proti němu způsobem, že vkládá ostatním křesťanům do úst něco, co netvrdí.

Působení české a slovenské pobočky

Začátky působení v ČR jsou spojeny s Prahou, ale hned první český člen byl Slovák. V Praze, konkrétně na Palmovce, hnutí pořádalo několik let své neveřejné biblické kurzy. Výraznější expanze do jiných míst nastala až v době koronavirové pandemie, kdy bylo díky přesunutí aktivit do online prostředí snazší oslovovat i mimopražské potenciální studenty. V tuto dobu pravděpodobně narostl i počet slovenských členů. Biblické kurzy byly společné pro Čechy i Slováky, v některých třídách byla ze Slovenska až polovina studentů. Misie mezi slovenskou veřejností byla v té době asi jednodušší než v Česku, protože u nás už bylo hnutí trochu známější – o taktikách skryté misie vyšlo několik článků, osobních svědectví i varování od různých křesťanských institucí. V současnosti mají obě pobočky – ač se prezentují odděleně – mnoho aktivit stále společných (např. bohoslužby vysílané na českém facebooku hnutí jsou částečně česky a částečně slovensky).

Jak hnutí souvisí s mírovými organizacemi HWPL, IPYG a IWPG?

HWPL, IPYG a IWPG jsou mezinárodní mírové organizace, které tvoří z drtivé většiny členové Shincheonji. V jejich čele stojí Man Hee Lee, předseda Shincheonji. Zástupci sice tvrdí, že jsou to jeho dvě oddělené agendy a jeho osoba je jediným pojítkem mezi nimi, jiné zdroje ale naznačují, že dobročinné aktivity těchto organizací jsou s náboženským hnutím propojené daleko více, než obě strany uvádí. Více zde.