Slovníček

viz
související pojem
//(text kurzívou) proklikávací odkaz
odkaz na stejné slovo v druhém typu slovníku
viz informace jinde na webu
obrazná řeč / duchovní význam slova podle biblického výkladu hnutí
interně používaný neveřejný pojem

Při intenzivním kontaktu s učením hnutí Shincheonji dochází u členů k určitému posouvání významu slov, což následně ztěžuje komunikaci a vzájemné pochopení s nečleny. Obyčejným smrtelníkům tedy může pomoci nově chápané pojmy vysvětlit Šinčchondžo-český slovník. Členům se zase může hodit druhá část, která jim připomene, že běžně používaná slova jako např. pravda, lež či manipulace pro ně možná měla před vstupem do hnutí trochu jiný obsah.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že se při biblických kurzech „pravda odhaluje postupně“, významy slov můžou být v každé fázi studia trochu jiné. Výrazy v první části jsou posbírané z biblických lekcí, konverzací se členy, nebo veřejně dostupných materiálů hnutí.

Šinčchondžo-český

anděl žněžnec, misionář, člen Shincheonji

BB / bogum bang / Bible basic ⊗ → základní biblické lekce, které probíhají individuálně nebo v malých skupinkách mimo centrum, slouží jako systematická příprava pro vstup do biblického kurzucentru, o čemž ale student zatím nemá tušení; v těchto lekcích se zatím neučí téměř nic specifického ze SCJ učení, ale je kladen důraz na důležitost Božího slova pro život a varování před působením satana; během lekcí se systematicky hledá motiv, který by mohl být pro konkrétní ovoce důvodem nástupu do biblického kurzucentru; často jde o vyvolávání otázek, na které student nezná odpovědi, a pocitu, že úplně nerozumí Bibli, a tak nezná Boží vůli

BBT / BB Teacher ⊗ → člen Shincheonji, který vede individuální BB lekce pro potenciálního studenta a připravuje ho na vstup do biblického kurzucentru, většinou probíhá v kavárnách mimo centrum; ⇒ BB, ⇒ CT, ⇒ GSN, ⇒ JDSN

biblické lekce schůzky nad Biblí, při kterých člen Shincheonji (lektor/lektorka či jiný pověřený příslušník hnutí) učí zájemce otevřené slovo, často aniž by student věděl, o co jde; probíhají formou individuálních schůzek (BB) nebo skupinového kurzucentru

biblický kurz / Centre Course série pravidelných setkávání (zpravidla několikrát týdně), při kterém se studuje výklad Bible podle Shincheonji (ne vždy však o zdroji učení studenti vědí – do poloviny roku 2021 probíhaly kurzy pod hlavičkami jiných organizací nebo bez oficiálního zaštítění); za kurz se neplatí, vede ho lektor/ka, pomáhají mu/jí tzv. evangelisté/evangelistky; výkladu se říká doručovánípřijímání slova, v pozdějším stádiu otevřeného slova; kurz má tři úrovně, bez jejichž absolvování se nemůžete stát členem hnutí; ⇒ Zion Christian Mission Center / CT, ⇒ GSN, ⇒ JDSN  střípky o fungování organizace

bohatý ⋰ člověk pyšný, příliš upnutý na vlastní doktríny a vlastní výklady Slova (tedy jakékoli jiné výklady než otevřené slovo); takový člověk nemůže vejít do království nebeského – musí se jich nejdřív vzdát a přijmout otevřené slovo

Boží královstvíShincheonji

Boží slovoSlovo, ⇒ otevřené slovo

Boží vůle něco, co může plně poznávat každý člen Shincheonji díky otevřenému slovu, a tak se podle ní i řídit. Ti, kteří otevřené slovo nepřijali, o ní naopak nevědí vůbec nic, protože se řídí vlastními představami o Bohu. Pokud ji znám, musím se podle ní bez výhrad řídit  misijní strategie

CT / centrum / Zion Christian Mission Center místo, kde konají pravidelné hromadné biblické kurzy (můžou probíhat i online); probíhají ve skupině několikrát týdně a jsou již organizované, student v centru však ještě stále nemusí vědět o napojení kurzu na Shincheonji; lekce mají několik levelů, (Úvodní lekce, Středně pokročilé lekcePokročilé lekce – výklad knihy Zjevení); pozvání do kurzu v centru proběhne zpravidla osobně a navazuje na absolvování individuálních BB lekcí; ⇒ GSN, ⇒ JDSN

člen absolvent biblických kurzů, který oficiálně vstoupil do hnutí, tedy ne každý student, který navštěvuje biblické lekce

doba sklizněsklizeň

depoisoning ⊗ odstraňování jedu a jeho působení pomocí osvědčených metod; proces, při kterém se zmírňuje negativní pohled na SCJ; způsoby, jak odstranit následky otravy, jsou častým tématem interního vzdělávání a je třeba k tomu využít pomoci zkušenějšího člena SCJ; při depoisoningu je třeba použít ty správné informace, ale také vytvářet s otráveným člověkem vztah navozující vzájemnou důvěru, ve které nepříjemné informace nezní tak nepříjemně → lovebombing

doručovat (otevřené) slovo učit někoho výklad Bible podle SCJ, ⇒ otevřené slovo, ⇒ přijímat slovo

DPCW (Declaration of Peace and Cessation of War / Deklarace míru a ukončení válek) prohlášení HWPL vydané 14. března 2016  HWPL & IPYG

duchovně mrtvý ⋰ člověk, který není součástí SCJ, nepřijal otevřené slovo; může se ale znovuzrodit tím, že bude přijímat slovo; odchodem ze SCJ tedy člověk podstupuje de facto duchovní sebevraždu

duchovní svět dimenze, která je pro obyčejné smrtelníky neviditelná, Bůh ho však ukázal novému Janovi, kterého povolal, aby na zemi připravil podle vzoru v nebi místo, kam bude moci duchovní svět sestoupit a přebývat, ⇒ Shincheonji

duchovní válka neustálý boj mezi Bohem a satanem, která se nás přímo dotýká (a bez přijímání otevřeného slova v boji o naše srdce vítězí satan); satan pracuje např. skrze naši rodinu nebo strach ze změny

džandosanim / JDSN ⊗ → evangelista/evangelistka

ekumena (⇵) mezicírkevní spolupráce

evangelistka / evangelista / JDSN asistent/ka lektora na biblickém kurzu; každého studenta má na starost některý/á z evangelistů/ek a student se jí/mu svěřuje, také s ní/m opakuje, sdílí uvědomění a nejasnosti z lekcí; pomáhá studentovi vymýšlet moudrosti, aby se mohl bez větších překážek plně účastnit lekcí, aniž by se to okolí zdálo divné; v pozdější fázi členství jde již pravděpodobně o každého člena, který koná misii ⇒ rybář; ⇒ žnec

evangelizace / NB misie církve Shincheonji zejména mezi ostatními křesťany, což v jiných církvích vyvolává nevoli, jelikož v jejich chápání to není evangelizace, ale proselytismus (⇵); probíhá buď tajně bez přiznání příslušnosti k hnutí, nebo otevřeně; buď na veřejných místech nebo prostřednictvím internetu; ⇒ sklizeň

falešný pastor pastor, který mluví o Bohu nebo vysvětluje Bibli, aniž by měl (znal) otevřené slovo; jinak také smilnice či nevěstka; hlásá jiné evangelium (cizí oheň) a proto je proklet; ⇒ žena; ⇒ semeno; ⇒ přijímat

falešný“ student maintainer; ⇒ parťákbiblický kurz

falešný výklad / falešné slovo / falešné kázání / jiné evangelium / cizí oheň jiný výklad Bible než otevřené slovo (tedy výklad podle Shincheonji); ⇒ lidské poznámky

GSN / gangsanim lektor/ka na hromadném biblickém kurzu; ⇒ CT, ⇒ JDSN, ⇒ list, ⇒ ovoce

hlad ⋰ touha po Božím slovu, po poznání významu zapečetěného slova, ⇒ pokrm, ⇒ žízeň

hrob / hrobka ⋰ člověk, kterého opustil duch Boží

hřích to, co je neposlušností vůči Bohu a jeho smlouvě (lež pro Boží dílo tedy není v Božích očích lež, protože skrze ni chceme být poslušní Bohu a naplnit Boží plán); dá se očistit slovem; ⇒ voda; ⇒ oheň

hůlslovo nebo i pravomoc vládnout skrze slovo či ten, kdo to slovo má a předává, jinak také železná berla, žezlo

HWPL (Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light / Nebeská kultura, světový mír, obnova Světla) mírová organizace v jejímž čele stojí Man Hee Lee, předseda Shincheonji  HWPL & IPYG

Introduction levelúvodní lekce biblického kurzu; ⇒ CT

Intermediate levelstředně pokročilé lekce biblického kurzu; ⇒ CT

IPYG (International Peace Youth Group / Mezinárodní mírová skupina mladých) mírová mládežnická organizace, pobočka HWPL  HWPL & IPYG

IWPG (International Womens Peace Group / Mezinárodní mírová skupina žen) pobočka HWPL, které do svého odchodu ze SCJ předsedala Kim Nam Hee, bývalá partnerka předsedy hnutí  HWPL & IPYG

JDSN / džandosanim ⊗ → evangelist(k)a na biblickém kurzucentru; ⇒ GSN, ⇒ CT, ⇒ list

jed / poison ⊗ slovo zvenčí nebo myšlenka, která vyvolává pochybnosti o správnosti, logičnosti či smyslu učení Shincheonji, otrávit jedem se může student nebo člen při čtení kritických informací na internetu, setkáváním s nečleny nebo i přílišným nasloucháním vlastním myšlenkám; při zasažení jedem je třeba ho vylít (vyslovit nahlas a zpracovat s pomocí výše postaveného člena SCJ), prevence proti působení jedu je pravidelné očišťování (zapečeťování) se slovem; ⇒ depoisoning

jediný správný výklad Bibleotevřené slovo

konec křesťanství nynější doba, skonání věků, ⇒ pole, ⇒ sklizeň, ⇒ andělé žně

krev Kristova ⋰ slovo Zjevení Ježíše Krista, které přichází z nebe od Boha a je nám doručeno jako živé slovo, skrze které můžeme získat věčný život, tedy otevřené slovo Nového zákona

křest vodou překonaná tradice, která již není nutná, obmývat se máme duchovní vodou – tedy otevřeným slovem, ⇒ voda života

kvas ⋰ učení; 1. starý kvas = učení od Boha, které je ale zapečetěné; 2. nový kvas = otevřené slovo; 3. špatný kvas = učení od satana; kvasem se nazývají také krátké úryvky z pravidelných dopisů od SSN, které mají členy povzbudit k evangelizaci nebo jiné činnosti pro SCJ

LMH Lee Man Hee → Man Hee Lee

lektor/ka / GSN / gangsanim člen/ka SCJ, která vede biblické lekce, předává na nich slovo studentům; na kurzu má k sobě na pomoc asistenty (evangelist(k)y, interně nazývané JDSN)

lež (⇵) ubrání nebo přidání k Božímu slovu Pravda a lež v pojetí Shincheonji

lidské poznámky vše, co lidé přidávají ke slovům Bible, aniž by znali pravý Boží záměr, se kterým byla Bible napsána

list / lístek ⋰ ⊗ ten, kdo obklopuje ovoce (zejména „falešní“ studenti), chrání ho a umožňuje mu vyrůst a dozrát; vyskytují se na kurzech v centru, někdy ale už i na BB lekcích, ⇒ strom, ⇒ ovoce

maintainer („udržovač“) / „falešný“ student – tajný člen církve, co se tváří také jako student-nováček a přispívá k atmosféře, díky níž nováčci nejsou tak kritičtí a spíše zůstávají; kromě vzbuzování důvěry u nováčků pomáhá také budovat autoritu lektorům, zjišťuje o nováčcích informace, které předává ostatním členům (zejména evangelistkám/ům) a podporuje konformitu ve skupině ↝ misijní strategie

Man Hee Lee předseda Shincheonji, dle svých slov obyčejný farmář; nový Janzaslíbený pastýř, kterému bylo dáno pochopit, jaký je Boží záměr zapsaný v Bibli, protože od Boha obdržel otevřené slovo, které má teď předávat všem lidem; dle zdrojů hnutí není zakladatelem, protože Shincheonji založil sám Ježíš; zároveň je zakladatelem mírové organizace HWPL, která údajně nemá s hnutím Shincheonji žádnou společnou agendu, i když pronásledovatelé tvrdí opak  Man Hee Lee, HWPL & IPYG

manipulace (⇵) využití metod a prostředků, kterými satan (a zlí duchové) ovládají člověka (skrze jiné lidi), aby ho odradili od jediné správné cesty, tedy od studia a žití podle otevřeného slova

mezicírkevní spolupráce – budování kontaktů SCJ s jinými církvemi vedoucí k cíli ostatní církve uznají, že pravdu má Shincheonji;převzetí hory

MHLMan Hee Lee

mít žíznivé srdce = mít (i zcela nevědomou) potřebu přijmout otevřené slovo; někteří studenti jsou v pozdější fázi studia vyzýváni, aby takové lidi ve svém okolí hledali a po konzultaci je oslovili s nabídkou biblických lekcí

modlitba k Bohu – pouze modlitba členů/studentů Shincheonji (ostatní se nemodlí k Bohu protože nemají otevřené slovo, tudíž neznají Boha)  odchylky od křesťanství

modlitební večer jedna z doplňkových aktivit k biblickému kurzu kromě samotných lekcí, při setkání se zpívají křesťanské písně, čtou se verše s Bible apod.

moře ⋰ (náboženský) svět, ze kterého rybáři pomocí sítě sítě loví ryby; tento svět je v pozdějších fázích studia či členství označován také za satanovo království

moudrost – výmluva nebo lež, díky které se student může účastnit několikrát týdně biblických lekcí a jeho blízké okolí nepojme podezření, že je to něco divného  misijní strategie

mrtvý ⋰ → duchovně mrtvý

myšlenka od satana jakákoli myšlenka na odchod z hnutí nebo pochybnost o pravdivosti učení; stejně tak emoce nebo pocity hladu/únavy, které studenty odvádějí od aktivní účasti na biblických lekcích, ⇒ satan

náboženská svoboda prostředí, ve kterém může Shincheonji provádět svou misii, a to i za pomocí klamu, bez jakýchkoli kritických poznámek okolí, ⇒ pronásledování

naplnění zaslíbení / proroctví chvíle, kdy Bůh naplňuje svá zaslíbení (zapečetěnáproroctvích), která byla do té doby nepochopitelná a nikdo jim nemohl porozumět, ⇒ podobenství, ⇒ otevřené slovo

NB ⊗ → evangelizace, ⇒ sklizeň

nevěsta ⋰ tělo, v užším slova smyslu pastor → žena

neznat Boha logický důsledek toho, když nestuduji a nepřijímám otevřené slovo. Boha tedy nezná nikdo mimo Shincheonji (a když ho nezná, nemůže se k němu ani modlit; modlí se tedy špatně)  odchylky od křesťanství

NHNE / New Heaven New EarthNové nebe nová zeměShincheonji

noc tma nevědomosti

nové nebe a nová země místo, kde přebývá Bůh a Jeho spravedlnost; ⇒ Shincheonji

Nové nebe nová země varianta názvu hnutí Shincheonji, který hnutí více používá od léta 2022; ⇒ Shincheonji

nový Jan člověk povolaný od Boha, který viděl fyzické naplnění Zjevení (na rozdíl od Jana, autora knihy Zjevení, který měl pouze vidění) → Man Hee Lee,  nový Jan

očišťovat se od hříchu otevřeným slovem nebo-li vodou či ohněmhřích; ⇒ voda; ⇒ křest

oheňslovo, které stravuje a soudí; boží oheň = otevřené slovo; když bude v našim srdci hořet, vše se očistí; cizí oheň = falešné slovo; ⇒ hřích; ⇒ voda; ⇒ křest

otevřené slovo výklad/vysvětlení biblických textů (zejména proroctví), které dle svých vlastních slov obdržel předseda hnutí Man Hee Lee (nový Jan, zaslíbený pastor) přímo od Boha (resp. jeho anděla). Vykládá se (tedy „doručuje“ a „přijímá“ se) na biblických lekcích v rámci individuálních schůzek nebo kurzů; kdo nemá otevřené slovo (není součástí SCJ), nemůže poznat Boha; otevřené slovo Starého zákona = Ježíšova slova, kterými vysvětloval „zapečetěná“ slova proroků; otevřené slovo Nového zákona = výklad, který dle svých slov přijal Man Hee Lee přímo od Ježíše a vysvětlují „zapečetěná“ slova ve Zjevení a v podobenstvích, potažmo v celé Bibli zapečetěné svitky (výklady biblických úryvků)

otevřený svitekotevřené slovo

otrávit někomu myšlenky říct někomu něco, co v něm vyvolá pochybnosti o správnosti učení Shincheonji; ⇒ depoisoning, ⇒ jed

ovoce / úroda ⋰ věřící znovuzrozený skrze Boží slovo, tedy student; ⇒ pole, ⇒ sklizeň, ⇒ andělé žně, ⇒ list, ⇒ strom

parťák (dříve tajný anděl) „falešný“ student, který je novému studentovi na biblickém kurzu přidělen do dvojice a se kterým si opakuje témata z lekcí, sdílí uvědomění, navzájem se podporují a modlí se za sebe a svá srdce; tento vztah je vzájemný, avšak parťák, který je přidělen nováčkovi, je už členem Shincheonji (⇒ list) a předává si o něm informace s evangelist(k)ou, aniž by o tom nový student věděl; parťák se studentovi přizpůsobuje svými zájmy a těžkostmi, aby si byli bližší

pochybnostimyšlenky od satana

podobenství (⇵) biblické texty, do nichž Bůh ukryl a zapečetil svá slova proroctví  o podobenstvích (výklad biblických úryvků)

poklad ⋰ → slovo pravdy a také člověk, který slovo pravdy zná, pak je pro Boha vzácný

pokrm ⋰ → slovo, ⇒ hlad

Pokročilé lekce / Advanced / lekce Zjevení třetí úroveň biblických kurzůcentru, kde se vysvětluje, jak konkrétně se v dnešní době naplňuje kniha Zjevení; v této fázi již student ví, že studuje se Shincheonji, kdo je zaslíbeným pastýřem a je přesvědčen, že všechno, co ho odvádí od studování Slova se SCJ působí satan

pole ⋰ 1. svět (a zejména prostředí ostatních křesťanských církví); místo, kde se odehrává sklizeň (⇒ konec křesťanství, ⇒ žnec, ⇒ falešní pastoři); 2. lidské srdcepůda

pomluva – jakákoli kritika hnutí, zváště ta, která nejde jednoduše ověřit, ⇒ pronásledování

pravda (⇵) nepřidávat nic k Božímu slovu ani z něj neubírat, ⇒ slovo pravdy Pravda a lež v pojetí Shincheonji

pravověrnost řecky ortodoxia = pravá cesta, která někam vede – pravé učení; Ježíš přinesl pravé učení skrze otevřené slovo Starého zákona, do toho času nikdo nemohl znát pravdu, slovo bylo zapečetěno a lidé byli slepí. Jediný, kdo přijal slovo (otevřený svitek) z nebe v čase prvního příchodu, byl Ježíš, který se tak se stal pravou cestou. V současné době se podle Shincheonji děje něco podobného ⇒ sekta

pravý význam slov / věcí smysl, který je ukrytý a zapečetěný a nemůžeme ho pochopit, dokud ho někdo neodkryje (neotevře); zejména se týká proroctvínaplnění; ⇒ otevřené slovo, ⇒ podobenství Pravda a lež v pojetí Shincheonji

promoce slavnostní ceremoniál, kterým úspěšný student završuje biblické kurzy – studium otevřeného slova; koná se přibližně jednou do roka, ale záleží na zemi a okolnostech

pronásledování pro víru (⇵) jakákoli činnost lidí mimo Shincheonji, která by člena mohla vést k pochybnostem o pravdivosti učení či přímo k odchodu z hnutí; jakákoliv činnost, která členům znesnadňuje misii (např. upozorňování na používání lži, varování před manipulací, zveřejňování nepříjemných informací o hnutí či neochota spolupracovat na propagaci jeho učení); způsobuje ho satan

proroctví slova proroků o tom, co se má stát v budoucnu, zapečetěnápodobenstvích, ⇒ zaslíbení zapečetěné svitky (výklady biblických úryvků)

převzetí hory stav, kdy se se členům SCJ povede získat na svojí stranu pastora, který následně do Shinchoenji vede členy svého sboru; ⇒ mezicírkevní spolupráce

přijímat (otevřené) slovo nepříliš kriticky přijímat výklad Bible podle SCJ; ⇒ otevřené slovodoručovat slovobiblický kurz)

pták ⋰ duch

půda ⋰ lidské srdce, do kterého se zasévá semeno = slovo (pojmu se věnuje celá lekce biblického kurzu)  výklad podobenství o rozsévači (čtyři typy půd)

ryba ⋰ člověk, které ho se rybář snaží vylovit z moře

rybářevangelist(k)a, potažmo každý člen Shincheonji, který koná misii

satan duch, který nás odvádí od poslouchání, přijímání a šíření Božího slova a který ovládá tento svět, protože kde je hřích, tam není Bůh, ale je tam satan; v boji o naše srdce využívá podle SCJ především zbraně jako strach ze změny nebo blízké členy rodiny; člověk má k němu v tomto světě přirozeně blíž než k Bohu  odchylky od křesťanství

SCJ zkratka Shincheonji Church of Jesus Shincheonji

sekta (⇵) z latinského slova secare = odseknout se, oddělit se od pravé cesty; slovo má jiný význam v lidských a Božích očích; 1. Boží standard – první, kdo se odsekl od Boha, byl satan a stáhl s sebou i další anděly a lidi; každý, kdo nezachovává Boží slovo, je tedy sektou; 2. v lidských očích je sektou ten, kdo se odlišuje od normálu, od zažitých tradic, zvyklostí a kultury, malá uzavřená skupina se zlou reputací – tedy např. i Ježíšovi učedníci byli podle lidského standardu sektou; lidský standard se mění, Boží standard je neměnný (pojmu se věnuje celá lekce biblického kurzu); ⇒ pravověrnost

semeno slovo; tato metafora je pro učení Shincheonji klíčová; skrze zaslíbeného pastora přichází k lidem dobré semeno (otevřené slovo), skrze falešné pastory semeno špatné; jako muž dává ženě semeno, tak duch dává tělu slovo; ⇒ smilstvo; ⇒ vlastní myšlenky; ⇒ půda  výklad podobenství o rozsévači (čtyři typy půd)

Shincheonji (新天地) [šinčondži] „nové nebe a nová zemězaslíbená v Bibli; Boží království na zemi, jediná pravá církev; církev, která jako jediná dokonale ovládla výklad Bible, založil ji sám Ježíš podle zaslíbení v Bibli a má výsostné postavení a právo konat svou misii v jiných církvích  Co je Shincheonji?

SinčchondžiShincheonji

síťotevřené slovo, díky němuž rybáři loví rybymoře

sklizeň ⋰ evangelizace podle SCJ, proces při skonání věků, v den naplnění, při kterém andělé žně sklízí ovoce

Slovo / Boží slovo 1. biblický text, 2. jakékoliv prohlášení předsedy organizace Man Hee Leea (protože se dle svých slov setkal s Ježíšem, který mu prostřednictvím anděla předal otevřené slovo, a je podobně jako Ježíš zaslíbeného pastýřem pro své současníky), 3. slova lektora/lektorky při výkladu Bible na lekcích (protože doručuje otevřené slovo), 4. sám Bůh; ⇒ voda, ⇒ semeno, ⇒ oheň, ⇒ víno, ⇒ krevjediný správný výklad Bible; v obecnějším slova smyslu může být slovo i jakýkoli výklad či kázání jiné duchovní autority, pak jde ale o falešné slovo

slovo pravdySlovo, ⇒ otevřené slovo, ⇒ poklad Pravda a lež v pojetí Shincheonji

směnárníkevangelista nebo evangelistka, které má svěřený student upozornit v momentě, kdy je v jeho okolí někdo se vzácným srdcem, aby společně vymysleli způsob, jak by mu také mohlo být doručeno otevřené slovo – student samostatně nemůže otevřené slovo předávat komukoliv, dokud v tom není dostatečně vzdělaný (musí nejdřív střežit poklad ve svém srdci)

smilstvo / smilnění ⋰ přijímání jiného semene, než je dobré semeno přijaté od Boha (skrze zaslíbeného pastora), tedy naslouchání učení jiné církve, zkoumání jiných výkladů Bible, apod.

SSN / sansanim ⊗ → zaslíbený pastýř; korejsky učitel nebo starší vážená osoba; ⇒ Man Hee Lee; ⇒ GSN, ⇒ JDSN

strom / stromeček ⋰ ⊗ člen Shincheonji, který byl prvním kontaktem nového potenciálního studenta (oslovený je tedy JEHO úrodou (ovocem) a pokud se podaří toto ovoce sklidit, je to stromu připočítáno k dobru); v hnutí se na počet sklizených ovocí velmi dbá ⇒ ovoce, ⇒ list, ⇒ pole, ⇒ sklizeň, ⇒ andělé žně

Středně pokročilé lekce / intermediate level druhý stupeň biblických kurzůcentru; obsahově navazuje na Úvodní lekce, přidává podrobnosti o Božích smlouvách s lidmi v průběhu dějin, o tom, jakým způsobem Bůh vybírá vyvolený lid, a jaké předpovědi slíbil Bůh lidem do budoucna pro čas druhého příchodu (čas sklizně); nejpozději ke konci těchto lekcí se student dozvídá, že Boží království na zemi je Shincheonji, že proroctví ze Zjevení se naplňují a on má to štěstí, že je toho součástí (na té správné straně); po těchto lekcích následuje poslední úroveň Pokročilých lekcí přímo o knize Zjevení; doručovat slovo, ⇒ ovoce, ⇒ sklizeň, ⇒ BB, ⇒ CT, ⇒ GSN, ⇒ JDSN, ⇒ list

student / ovoce člověk, který navštěvuje biblické kurzy, ještě tedy není členem (nebo jím nemusí být ⇒ „falešní“ studenti); studenti někdy neví (zejména do roku 2021), že navštěvují kurz Shincheonji a že toto studium směřuje ke členství v tomto hnutí; ⇒ ovoce

synové světla ti, co žijí ve světle, a tedy opustili tmu nevědomosti a mají otevřené slovo

tajný anděl dřívější označení pro parťáka; ⇒ list

ten, který vítězíMan Hee Lee, v určitém smyslu i ti, kteří ho následují odchylky od křesťanství

tisková konference hnutí setkání řečníka (tedy předsedy Man Hee Leeho) s jeho nekritickými příznivci, kteří pokládají především obdivné otázky, jež svou formou i obsahem kopírují rétoriku hnutí. Kulisy, ve kterých se toto představení odehrává, připomínají skutečnou tiskovou konferenci. Někdy na samotné otázky ani nedojde, protože veškerý vyhrazený čas zabere projev předsedy hnutí

tma nevědomosti / noc doba, kdy bylo slovo zapečetěno a nikdo mu nemohl rozumět; v současné době žijí ve tmě nevědomosti všichni, kteří nemají otevřené slovo, včetně všech falešných pastorů

uvrhnout se do zatracení odejít/vystoupit ze Shincheonji, ⇒ zradit Boha

úroda ⋰ → ovoce; ⇒ pole, ⇒ sklizeň, ⇒ andělé žně, ⇒ konec křesťanství

úrovně biblických lekcícentru se postupně studují Úvodní lekce (o obrazné řeči, skrytých tajemstvích a podobenstvích v Bibli), Středně pokročilé lekce (zaměřené na proroctví a naplnění) a Pokročilé lekce (výklad, jak se v dnešní době naplňuje proroctví zapsané v knize Zjevení), kurzcentru ale zpravidla navazuje na předchozí soukromé BB lekce, které mohou vypadat třeba jako neformální schůzky v kavárnách; před tímto studiem Bible ještě může proběhnout několik schůzek s jiným obsahem, např. poradenství (duchovní či psychologické), pozvání na seminář se zajímavým tématem, prosba o účast ve výzkumu do bakalářské práce nebo jen „přátelské setkání“ se sympatickým člověkem (na těchto schůzkách se zjišťuje, zda je oslovený člověk vhodným kandidátem, a hledá se motiv, který by ho mohl přivést k touze hlouběji studovat Bibli) ⇒ biblický kurz, ⇒ doručovat slovo, ⇒ ovoce; ⇒ sklizeň; ⇒ BB, ⇒ CT, ⇒ GSN, ⇒ JDSN, ⇒ list

Úvodní lekce / Introduction první stupeň biblických kurzůcentru, většinou navazuje na soukromé BB lekce; úvodní lekce se zaměřují na podobenství a obrazný jazyk v Bibli, duchovní význam slov, duchovní válku mezi Bohem (a jeho duchy) a satanem (a jeho zlými duchy); po úvodním stupni následuje Středně pokročilá úroveň a nakonec Pokročilé lekce s výkladem knihy Zjevení; ⇒ BB, ⇒ CT, ⇒ GSN, ⇒ JDSN

vlastní představy / myšlenky o Bohu přijaté názory, které má každý člověk v sobě z doby, kdy žil ve tmě nevědomosti a neměl otevřené slovo, rozšířené zejména kvůli falešným pastorům a pyšným (duchovně bohatým) lidem, kteří si Bibli vykládají, jak chtějí, i když jí nemohou rozumět, protože slova v ní jsou zapečetěná

voda / voda života Boží slovo; vodou je třeba se často obmývat (očišťovat), potřebujeme ji pít; špinavá voda slovo, ke které je přimícháno slovo, které není od Boha (je tedy od satana), ⇒ žízeň, ⇒ pokrm

WARP (World Alliance of Religions Peace Summit / Mírový summit Světové aliance náboženství) každoroční podzimní summit pořádaný organizací HWPL poprvé proběhl 16.–19. září 2014 v Soulu, od té doby jsou pořádány výroční připomínkové akce v různých zemích  HWPL & IPYG

YEPW (Youth Empowerment Peace Workshop / Workshop o posílení postavení mládeže) jeden z aktuálních projektů IPYGu, mládežnického křídla organizace HWPL  HWPL & IPYG

zapečetěná kniha kniha, která dosud nejde číst, slova v ní jsou nám skrytá, je zavřená  zapečetěné svitky (výklady biblických úryvků)

zapečetěné slovo některé texty Bible, zvláště kniha Zjevení a různá podobenství, kterým nemůžeme rozumět, pokud nemáme otevřené slovo, a které si falešní pastoři vykládají, jak chtějí, a přidávají k němu (vlastní myšlenky), což je hřích  odchylky od křesťanství

zaslíbení / Boží zaslíbení zaslíbení od Boha (proroctví), které lze najít v Bibli a ke kterému se pojí naplnění; než však k naplnění dojde, je proroctví nepochopitelné (zapečetěné) a nikdo mu nemůže rozumět; má vysokou hodnotu, kterou členové staví nad morální hodnoty společnosti (příkladem je odůvodněná lež)

zaslíbený pastor / pastýř / SSNMan Hee Lee; pastýř, kterého prý Ježíš přislíbil poslat lidem v čase druhého příchodu (zaslíbeným pastýřem byl podle SCJ při prvním příchodu i Ježíš) odchylky od křesťanství

Zion Christian Mission Center (ZCMC) / Křesťanské misijní centrum Sion organizace, pod kterou Shincheonji pořádá své biblické kurzy, jejichž absolvování je podmínkou pro vstup do hnutí. Přesto v některých komunikačních kanálech (např. zde) organizace neuvádí, že patří pod Shincheonji ; ⇒ CT, ⇒ biblické kurzy

znovuzrození ⋰ moment, kdy člověk, který byl duchovně mrtvý, přijme otevřené slovo do svého života; nesouvisí s křtem vodou, ⇒ hrobka, ⇒ voda života

zradit Boha odejít/vystoupit ze Shincheonji (jinak také otočit se k Bohu zády, nepřijmout nabídku od Boha, uvrhnout se do zatracení, podlehnout satanovi, ale také zklamat přátele a projevit nevděk za jejich péči a přátelství, nebýt vděčný za vzácný dar, který byl dán od Boha atd.); opakující se zrada má podle učení Shincheonji zásadní roli v dějinách Izraele

železná hůl / berlaslovo; pravomoc vládnout skrze slovo

žena / nevěsta ⋰ pastor nebo obecněji tělo; ⇒ falešní pastoři, ⇒ zaslíbený pastor

žeňsklizeň

žezlo ⋰ → železná berla

žízeň ⋰ touha po vodě života, tedy podle výkladu SCJ po otevřeném slovu; je zdůrazňována jako něco správného a důležitého; potřeba, která je nutná uspokojit podle jediného správného návodu, protože jinak není možné dojít spásy; při studiu podporována biblickými verši, „příběhy ze života“ a také tím, že některé části výkladu (zpravidla ty nejpodstatnější) jsou slibovány „až na později“, ⇒ mít žíznivé srdce

žnec / anděl žně (ang. harvester) ⋰ člen Shincheonji, který vykonává misii na poli (zejména v ostatních křesťanských církvích), sklízí ovoce, ⇒ konec křesťanství

Česko-šinčchondží

ekumena (⇵) z řeckého oikoumené („všechen obydlený svět“); vzájemné vstřícné vztahy mezi křesťanskými církvemi a snaha překročit hranice vlastního církevního společenství; základem je přesvědčení, že všechny církve mají své společné kořeny v Ježíši Kristu; neslouží k přetahování členů jiných církví do vlastní církve (k proselytismu), ale ke spolupráci a vzájemnému obohacení

gaslighting forma psychologického nátlaku a citového zneužívání, ve které se pachatel snaží zasít pochybnosti v konkrétním jednotlivci nebo ve členech skupiny, čímž pak manipulované osoby zpochybňují vlastní paměť, vnímání reality a svůj zdravý rozum. Je zaměřená na donucení člověka (nebo skupiny), aby pochyboval o svém zdravém rozumu, aby mu situace přišla natolik fantaskní a neuvěřitelná, že začne prověřovat, jestli není chyba v něm samotném. Využívá metody jako opakované popírání, zmatení, protiřečení, lhaní, znehodnocení a snižování oběti a zahrnuje pokusy o její destabilizaci a delegitimizaci víry, názoru a postoje oběti.

lež (⇵) např. Lhát znamená vypovídat o něčem jiném, než o čem je lhář přesvědčen. (Augustinus Aurelius) Lhát znamená záměrně vypovídat něco nepravdivého, s úmyslem podvést druhého (ohledně obsahu sdělení). (Tomáš Akvinský) Lhát znamená sdělit obelhávanému informaci, o níž se lhář domnívá, že není pravdivá, s tím úmyslem, aby obelhávaný uvěřil, že tato informace pravdivá je. (J. E. Mahon)

lovebombing / bombardování láskou zahrnování potenciálních nováčků silnými projevy přátelství, lichotkami a pozorností, což u náborovaných tlumí pochybnosti a zvyšuje pravděpodobnost, že člověk v hnutí zůstane

manipulace (⇵) skryté donucení; snaha ovládat chování druhých tak, aby jednali v souladu s cíli manipulátora bez ohledu na vlastní preference a potřeby (případně dokonce proti nim); manipulovaný nepociťuje nesouhlas a neuvědomuje si, že je manipulován; manipulátor vyvolává v manipulovaných potřeby a zájmy (popř. modeluje stávající) tak, aby následné jednání odpovídalo jeho cílům

odpadlík bývalý člen nějakého náboženského hnutí, který z něj vystoupil

podobenství (⇵) příběh či výrok, který vysvětluje nějaké složitější skutečnosti pomocí příměru (přirovnání) k něčemu známému, co si posluchač dokáže lépe představit. Neporozumění podobenstvím může vzniknout třeba tím, že posluchač nevidí podobnost mezi příběhem a skutečností, příběh je mu kulturně vzdálen, nebo taky tím, že souvislost nechce přijmout, protože ho usvědčuje z nějakého špatného jednání. Podobenství je jiný jazykový prostředek než metafora, alegorie, šifra či hádanka.

pravda (⇵) např. Pravda je shoda skutečnosti s poznáním. (Tomáš Akvinský) Podle koherenční teorie pravdy tvoří pravdu jediný, úplný a harmonický celek přesvědčení, je tedy kladen důraz na soulad mezi jednotlivými tvrzeními v celku přesvědčení. Další teorie vyzdvihují např. spojitost s jazykem, zkušeností nebo logikou. Pravdou se zabývali takřka všichni filosofové. Opakem pravdy je omyl (když nevíme, že žijeme v klamu) nebo lež (když tvrdíme něco, o čem víme, že není pravda).

pronásledování pro víru (⇵) perzekuce, násilí, omezování svobody svědomí a diskriminace z důvodu osobní víry. „Pronásledování je úzce spojeno s utrpením, ale není s ním totožné. Utrpení zasahuje všechny lidi, včetně spravedlivých, (…) pronásledování zasahuje spravedlivé, protože jsou spravedliví. (…) Zlí se snaží pronásledováním zmařit záměr Boží lásky a oddělit člověka od Boha. (…) Křesťanská víra (…) je zdrojem naděje a síly k radostné vytrvalosti. (…) Všichni spravedliví SZ prokazují v pronásledování trpělivost a statečnou věrnost (…) a tento postoj přivádí Ježíš svým příkladem k dokonalosti.“ V současnosti se pronásledování vyskytuje zejména v afrických a asijských zemích s nedemokratickými režimy. Příklady pronásledování křesťanů pro jejich víru lze najít např. ↝ zde

proselytismus cílené získávání nových věřících pro určitou náboženskou společnost změnou jejich původního náboženského přesvědčení; toto chování je v křesťanském prostředí odsuzováno ( heslo na Wikipedii)

sekta (⇵) (z lat. sectus = odříznutý, oddělený, nebo také sequi = následovat) v současnosti pojem s pejorativním nádechem, ale nebylo tomu tak vždy. Žádná se skupin nazývaných zvenčí „sekta“, se za sektu nepovažuje. 1. početně malá, původně zejm. náb. skupina, konstitující se jako opozice vůči konvenční církvi nebo uznávané ideologii. Většinou dočasně působí uvnitř širší organizace či instituce, pak se vydělí, osamostatní, což neprobíhá vždy jako klidný, mírumilovný proces. 2. exkluzivní sociální skupina, jež má přísná kritéria pro vstup členů, především dodržování předepsaných norem a vysoký stupeň identifikace jedince s danou skupinou a jejím posláním, který je spojován s požadavkem aktivní participace. Důležitým faktorem je také pocit jisté vyvolenosti, který je členům sekty společný. 3. vysoce autoritativní a totalitně fungující skupina, v jejímž čele stojí vůdce s neomezenou pravomocí 4. sekta ve smyslu současné religionistiky je typem uspořádání náboženské organizace a její sektářský ráz nemá co dělat s její doktrínou či mytologií (…).

sekundární viktimizace proces, během něhož se oběť násilného činu stane obětí podruhé, např. na základě medializace případu, necitlivého vyšetřování trestného činu, soudního procesu či zlehčování případu a stigmatizace ze strany okolí oběti.