Vztah Shincheonji ke křesťanství

Příklady odchylek od klasického chápání křesťanství – textová verze

Obrázková verze odchylek zde (neobsahuje zdroje)

ShincheonjiKlasické křesťanství
Evangelizovat se dá pomocí klamu.Evangelium není třeba skrývat a schovávat. Radostnou zvěst nelze šířit pomocí lži.
Ježíš slíbil, že pošle lidem zaslíbeného pastýře.Žádný nový zaslíbený pastýř se v Ježíšových příslibech do budoucna nevyskytuje. Pokud chceme Ježíše označit jako pastýře zaslíbeného ve Starém zákoně, lze tak učinit pouze s vědomím, že je to jeho jedinečná role, kterou nikdo před ním ani po něm nemůže převzít.
Bůh potřebuje něco skrývat před satanem (a proto některá slova v Bibli zapečetil a lidé jim nemůžou rozumět, dokud pečetě nebudou rozlomeny).Bůh má plnost moci. Nemá však problém se o ní ve své lásce dělit. Satan (ač je nesmírně inteligentní) tento způsob myšlení nechápe, protože on sám by si všechnu moc chtěl uzurpovat pro sebe. Důvod, proč satan nemůže rozumět Bohu, není ten, že by před ním Bůh něco záměrně skrýval, ale ten, že mu to jeho egoistický způsob myšlení pochopit nedovolí. Naopak satan je tím, kdo se skrývá, přetvařuje a dělá ze sebe někoho, kým není.
Ježíšova slova o nebeském království jsou (stejně jako proroctví starozákonních proroků) zapsána v podobenstvích, která jsou zapečetěná a nikdo jim nemůže rozumět, dokud nám Bůh sám tajemství nevyjeví.Podobenství a proroctví jsou diametrálně odlišnou literární formou. Proroctvím opravdu nemůžeme zcela porozumět, dokud se nenaplní. Podobenství však Ježíš používá naopak k tomu, aby posluchačům přiblížil obsah svého sdělení pomocí připodobnění ke známým skutečnostem. Nesnadná srozumitelnost Bible není dána tím, že by ji Bůh zašifroval, ale např. kulturní vzdáleností, překladem, nezjevným záměrem autora, zaměňováním žánrů, její mnohovrstevnatostí a také faktem, že člověk nemůže Boha plně poznat ani díky (byť velmi obsáhlé) sbírce textů.
Ježíš přijde v duchu a nebude možné ho jen tak rozpoznat.Křesťané očekávají druhý příchod Krista, který bude na rozdíl od toho prvního velmi zjevný a nepřehlédnutelný.
Existují dva druhy bohů neboli duchů: Bůh stvořitel, který je život, a zlý duch, který je stvořenou bytostí. Hospodin se ve Starém zákoně představuje jako jediný Bůh, který je. Ke křesťanskému pojetí boha patří to, že je nestvořenou bytostí, a to satan ani zlí duchové nesplňují. Jsou to padlí andělé, kteří se vzepřeli svému úkolu sloužit Bohu. Satan – jako hlavoun zlých duchů – sice chce být za boha považován a tím se jím de facto stát, ale je to jen jeho absurdní a nesplnitelné přání.
Některé texty v Bibli jsou zapečetěné, takže jim nemůžeme porozumět. Bůh čekal na správnou chvíli, aby je vyjevil prostřednictvím vyvoleného člověka, kterému teď všichni musí naslouchat, pokud chtějí vejít do nebeského království. Bible je příběhem o tom, jak Bůh nabízí člověku svou blízkost a hovoří k němu jazykem, kterému může rozumět. Výrok o vyvoleném dešifrovateli Bible je nebezpečný, protože jakmile někdo ostatní křesťany přesvědčí, že on jediný zná tajemství a záměr Bible, získává tím nad nimi neomezenou moc, jelikož Bůh, kterého je třeba bezmezně poslouchat, promlouvá jeho ústy. Jediným správným interpretačním klíčem Bible je Ježíš Kristus.
Kdo neporozumí tajemstvím z knihy Zjevení, nemůže být vykoupen z hříchu. Tajemstvím můžeme porozumět skrze zaslíbeného pastýře. Bible říká, že skutečná spása spočívá v zaslíbeném pastýři a dvanácti kmenech, které byly znovu vytvořeny v době Pánova druhého příchodu. Evangelium je radostná zpráva o tom, že vykoupení lidstva z hříchu už proběhlo – díky smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Spása si neklade žádné konkrétní podmínky o tom, jaké vědomosti musíme mít, abychom ji dosáhli.

Stránky: 1 2